"วัดสมถะ" ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานยกช่อฟ้า อุโบสถแบบโบราณ

คณะกรรมการวัดสมถะ ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าแบบโบราณ พร้อมทำบุญวัด ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2565

ด้วยอุโบสถวัดสมถะ สร้างมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2435 อายุมากกว่า 130 ปี เสื่อมสภาพตามกาลเวลา จึงได้ทำการบูรณะสังขรณ์อุโบสถใหม่ ด้วยลายปูนปั้นกระเบื้องเคลือบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน การบูรณะสังขรณ์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว ยังเหลือแต่การยกช่อฟ้า 1 ช่อ ด้านหน้าบันหลังคาอุโบสถ จึงได้จัดงานยกช่อฟ้าและงานทำบุญวัดสมถะ ไปพร้อมกัน จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานยกช่อฟ้าและทำบุญวัดในครั้งนี้ ตามวันเวลาที่ได้กำหนด

กำหนดการมีดังนี้

วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.พระเถระเจริญพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.พระเถระเจริญพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และยกช่อฟ้าขึ้นอยู่ยอดหน้าบันอุโบสถในเวลา 15.09 น.

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com