ทม.ราชบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาล ร่วม ทม.หัวหิน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรี กับ เทศบาลเมืองหัวหิน มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีนายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรี กับ เทศบาลเมืองหัวหิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถให้บริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับจังหวัด เป็นโรงเรียนต้นแบบหรือแหล่งสาธิตการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่น เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาร่วมกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษารูปแบบสาธิตเทศบาล ซึ่งทั้งเทศบาลเมืองราชบุรี และเทศบาลเมืองหัวหินจะร่วมกันวางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านการศึกษา เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกันต่อไป

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com