พลังงานโชว์พื้นที่แห่งแรกนำร่องสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในจ.ราชบุรี

นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดราชบุรี ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ (ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 3 เมกะวัตต์) จำนวน 1 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนโคราช จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง โดยมีคุณสุภาพร เกาสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง ให้การต้อนรับ ซึ่งปริมาณเชื้อเพลิงที่รับซื้อต่อโครงการ 3.25 ล้านตัน ตลอดอายุโครงการ, พื้นที่เพาะปลูกต่อโครงการ 1,800-2,000 ไร่ พร้อมสร้างความรู้ความใจให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านพืชพลังงาน เกิดความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านภายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชนตลอดไป

สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ในจ.ราชบุรี จะมีทั้งหมด 2 แห่ง อีกแห่งดำเนินการโดย บ.โรงไฟฟ้าชุมชนสุรินทร์ จำกัด โดยโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 นี้ ยังไม่ทราบว่าลงพื้นที่ใด แต่กำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com