สธ.ราชบุรีมอบแว่นสายตาให้นักเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบแว่นสายตานักเรียนใน “โครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565” โดยวันนี้สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ และได้รับแว่นสายตาจากส่วนกลาง จำนวน 8 คน

โดยเมื่อปี 2564 ทางกระทรวงสาธารณะสุข ได้ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย กรมการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห้างแว่นท็อปเจริญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย โดยการคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทุกสังกัด กรณีที่พบสายตาผิดปกติจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับแว่นตา

สำหรับในจังหวัดราชบุรี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คัดกรองสายตา จำนวน 9,172 คน พบสายตาผิดปกติ จำนวน 116 คน ได้รับแว่นตาจากส่วนกลาง จำนวน 18 คน และได้รับสนับสนุนแว่นสายตาจากเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน 35 คน ทั้งนี้ในปี 2565 ทางกรมอนามัย ดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายขยายผลให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตาอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแว่นสายตา จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ข้อกำหนด คือ เด็กไทยที่มีสายตาผิดปกติสามารถรับแว่นสายตาคนละ 1 อันต่อปี และได้รับการตรวจติดตามหลังใช้แว่น 6 เดือน ตามโครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com